ΔΕΥ - ΠΑΡ: 9:00 - 15:00
ΣΑΒ-ΚΥΡ κλειστό
+30 27210 22136
τηλέφωνο γραμματειας
Γεωργούλη 8 Καλαμάτα Μεσσηνία 24100

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας (υπογράφεται στον Ο.Σ. Μεσσηνίας)

2. Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την Αναγγελία έναρξης από κοινού, καθώς και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή), στο οποίο να αποτυπώνονται οι όροι συνεργασίας και η τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και της οδοντιατρικής δεοντολογίας.

3. Αντίγραφο της άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.

4. Αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας (εφόσον αυτή υπάρχει).

5. Συμβόλαιο αγοράς, ή Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω Οδοντιατρείο.

6. Βεβαίωση από την Πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα, από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα πολεοδομική Νομοθεσία η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο (Βεβαίωση χρήσης γης).

7. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, απαιτείται Κανονισμός Πολυκατοικίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του οδοντιατρικού φορέα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Κανονισμός Πολυκατοικίας, ο ιδιοκτήτης υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση και δηλώνει τα ανωτέρω.

8. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους. Το διάγραμμα αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος να βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του Π.Δ. 84 2001. Προϋποθέσεις χώρου Τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που θα πρέπει να διαθέτει το οδοντιατρείο είναι τα ακόλουθα: Ιατρείο – Γραφείο 15 τ.μ. Αίθουσα Αναμονής 8 τ.μ Τουαλέτα 1,5 τ.μ

9. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του Οδοντιατρείου (πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη, οδοντιατρική έδρα, unit, αεροσυμπιεστής, κλίβανος ή αυτόκαυστο, εργαλειοθήκη, σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμάτων), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ του Π.Δ. 84 2001.

10. Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού (θεωρημένα αντίγραφα απ’ τον εκδότη).

11. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε Νομοθεσία.

12. Απόδειξη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

13. Άδεια Λειτουργίας Ακτινολογικού μηχανήματος (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας).

14. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

16. Διαχωριστής αμαλγάματος.


17. Αντίγραφο σύμβασης με εταιρεία για τη συλλογή των μολυσματικών αποβλήτων.

18. Mετά την ισχύ του ν.4759/2020 (ΦΕΚ Α΄245) θα πρέπει να εξασφαλίζεται στα κτίρια και στους χώρους των κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία, η προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στο άρθρο 26 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 119 του άνω νόμου

Άρθρο 119 Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα Αντικατάσταση του τίτλου και των παρ. 1, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 .


19. Π
ροσκόμιση στον Σύλλογο τα κάτωθι:

1. Συνταγολόγιο
2. Σφραγίδα
3. επαγγελματική κάρτα
4. μακέτες πινακίδων με αναφορά στις διαστάσεις αυτών
5. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εφόσον υπάρχουν).

 

Επικοινωνία


Γεωργούλη 8, Καλαμάτα 24100
Τηλ.: 27210 22136
Fax: 27210 22538
e-mail: info@odsm.gr

© Copyright 2023 Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας. All Rights Reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων GreatWay

Search